Regulamin

Regulamin III Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta, 25-27 lipca 2018 r. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, 28 lipca 2018 r. Kraków

1. Informacje ogólne

Organizatorem III Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta jest Fundacja im. Zbigniewa Seiferta. Konkurs przeznaczony jest dla skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów wszystkich narodowości, w wieku do 38 roku życia, wykonujących jazz i muzykę improwizowaną. Organizatorzy akceptują wszystkie rodzaje skrzypiec i altówki, w tym instrumenty akustyczne i elektryczne. Konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany instrumentu (grup instrumentów), któremu konkurs będzie dedykowany.

Zdobywcy I nagrody w poprzednich edycjach konkursu nie mogą ponownie brać udziału w konkursie.

2. Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Organizator na podstawie dokładnie wypełnionego formularza dostępnego na stronie Organizatora www.seifertcompetition.com, zakładka Formularz aplikacyjny. Do formularza należy dołączyć:

- nagrania 3 utworów muzycznych w formacie mp3 – w tym jeden utwór solowy - . żaden z plików nie może przekroczyć objętości 20 MB,

- dwa zdjęcia kandydata (min.1MB każde), z możliwością publikacji we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora Konkursu,

- krótki życiorys kandydata w języku polskim lub angielskim (max.1500 znaków, Times New Roman, 12pkt.)

Kompletne zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem strony www.seifertcompetition.com w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2018 r. O wynikach wstępnych eliminacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 2 maja 2018 r.

Na etapie pre-eliminacji internetowej nie ma żadnych opłat. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu ponoszą koszt opłaty kwalifikacyjnej w kwocie 50 Euro.

3. Wymagania repertuarowe

Istnieje dowolność wyboru repertuaru przesyłanego w formularzu aplikacyjnym (pre-eliminacja internetowa), z zastrzeżeniem, iż jeden utwór musi być utworem solowym.

Zakwalifikowanych do półfinału kandydatów obowiązuje następujący program:

a. Wybrana przez kandydata kompozycja Zbigniewa Seiferta;

b. Dwa dowolnie wybrane utwory (możliwe kompozycje własne)

W czasie finału obowiązkowy program obejmuje:

a. Wybraną przez kandydata kompozycję Zbigniewa Seiferta (inna niż w półfinałach) ;

b. Dwa dowolnie wybrane utwory (możliwe kompozycje własne – inne niż w półfinałach).

Organizator dopuszcza wykonywanie utworów solo bez sekcji w trakcie półfinałów lub finału.

4. Nagrody

Organizator ustanawia trzy nagrody konkursu:

Pierwsze miejsce - 10.000 €

Drugie miejsce - 5.000 €

Trzecie miejsce - 2.000 €

O ostatecznym podziale nagród decyduje jury konkursu.

Obowiązkiem laureatów jest udział w koncercie finałowym (28 lipca 2018 r.). Niedopełnienie tego warunku jest równoznaczne ze złamaniem regulaminu konkursu i skutkować będzie wykluczeniem z konkursu oraz odebraniem nagrody.

Organizator przewiduje nagrody specjalne. Szczegóły zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

5. Przesłuchania konkursowe

Przesłuchania półfinałowe odbędą się w środę 25 lipca 2018 r. oraz w czwartek 26 lipca 2018 r. Występy finałowe, do których jury zakwalifikuje do 5 muzyków wybranych przez jury po półfinałach, odbędą się 27 lipca 2018 r. Kolejność występów ustalona zostanie losowo i podana będzie do informacji przed rozpoczęciem półfinałów. Wszystkie przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności i transmitowane on-line.

6. Materiał nutowy

Materiał nutowy kandydatów zakwalifikowanych do przesłuchań w Konkursie powinien zostać przesłany najpóźniej do 25 czerwca 2018 r. Nuty z podanymi tytułami i kompozytorami powinny zawierać sugestie wykonawcze oraz podstawowy zapis nutowy (melodia i zarys harmoniczny). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wykreśleniem kandydata z konkursu. Do materiału nutowego powinny być załączone MP3 danych utworów.

7. Zobowiązania Organizatora

Organizator zapewnia salę koncertową z nagłośnieniem, oświetleniem oraz obsługą techniczną.

Organizator zapewnia sekcję rytmiczną w składzie: fortepian, kontrabas, perkusja, z którą zakwalifikowani do konkursu kandydaci będą mogli przeprowadzić próbę przed przesłuchaniami półfinałowymi oraz finałowymi. Wszyscy uczestnicy konkursu występować będą z tą samą sekcją rytmiczną.

Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Pozostałe koszty takie jak zakwaterowanie w Krakowie, podróż, wyżywienie w Krakowie czy ubezpieczenie (opcjonalnie) uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Organizator pokrywa koszty hotelu w Krakowie wyłącznie dla laureatów konkursu.

8. Transmisje i nagrania

Uczestnik zakwalifikowany do konkursu wyraża zgodę, i uprawnia Organizatora Konkursu do korzystania z artystycznego wykonania utworów wykonanych przez Uczestnika podczas prób, przesłuchań i koncertu galowego w zakresie rejestracji i transmisji przesłuchań on-line, streamingu audio-video w czasie rzeczywistym, rejestracji i odtworzenia przez TVP, a także produkcji materiałów reklamowych, archiwizacji całości przesłuchań i koncertu galowego audio/video.

9. Postanowienia końcowe

Przed rozpoczęciem Konkursu, wszyscy kandydaci zostaną związani umową z Organizatorem.

Organizator zarejestruje wszystkie prezentacje konkursowe w formacie audio/video zastrzegając sobie prawo do swobodnego wykorzystania materiału w celu dalszej promocji Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku zakwalifikowania się zbyt małej liczby uczestników. Decyzje podjęte przez Jury w czasie wszystkich etapów Konkursu będą ostateczne i niepodlegające odwołaniu. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora III Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta.