Regulamin

Regulamin VI Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta, 26-29 września 2024 r., Kraków, Polska

1. Informacje ogólne

Organizatorem VI Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta jest Fundacja im. Zbigniewa Seiferta. Konkurs przeznaczony jest dla skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów wszystkich narodowości, w wieku do 38 roku życia, wykonujących jazz i muzykę improwizowaną. Organizatorzy akceptują wszystkie rodzaje skrzypiec i altówki, wiolonczeli w tym instrumenty akustyczne i elektryczne. Konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany instrumentu (grup instrumentów), któremu konkurs będzie dedykowany.

Zdobywcy I nagrody w poprzednich edycjach konkursu nie mogą ponownie brać udziału w konkursie.

2. Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Organizator na podstawie dokładnie wypełnionego formularza dostępnego na stronie Organizatora www.seifertcompetition.com, zakładka Rejestracja. Do formularza należy dołączyć:

- nagrania 3 utworów muzycznych – w formacie MP3 rozmiar jednego pliku nie powinien przekraczać 15 MB,

- dwa zdjęcia kandydata (min. 1MB każde), z możliwością publikacji we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora Konkursu,

- krótki życiorys kandydata w języku polskim lub angielskim (max.1500 znaków, Times New Roman, 12pkt.)

Kompletne zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem strony www.seifertcompetition.com w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r. O wynikach wstępnych eliminacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 12 czerwca 2024 r.

Na etapie pre-eliminacji internetowej nie ma żadnych opłat. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu ponoszą koszt opłaty kwalifikacyjnej w kwocie 50 Euro.

3. Wymagania repertuarowe

Istnieje dowolność wyboru repertuaru przesyłanego w formularzu aplikacyjnym (pre-eliminacja internetowa), z zastrzeżeniem, iż jeden utwór musi być utworem solowym.

Zakwalifikowanych do półfinału kandydatów obowiązuje następujący program:

a. Wybrana przez kandydata kompozycja Zbigniewa Seiferta;

b. Dwa dowolnie wybrane utwory (możliwe kompozycje własne)

W czasie finału obowiązkowy program obejmuje:

a. Wybraną przez kandydata kompozycję Zbigniewa Seiferta (inna niż w półfinałach);

b. Dwa dowolnie wybrane utwory (możliwe kompozycje własne – inne niż w półfinałach).

Organizator dopuszcza wykonywanie utworów solo bez sekcji w trakcie półfinałów lub finału.

4. Nagrody

Organizator ustanawia trzy nagrody konkursu:

Pierwsza nagroda - 40.000 PLN brutto

Druga nagroda - 20.000 PLN brutto

Trzecia nagroda - 10.000 PLN brutto

Wysokość nagród głównych i dodatkowych zostanie podana w terminie późniejszym. O ostatecznym podziale nagród decyduje jury konkursu.

Obowiązkiem laureatów jest udział w koncercie finałowym (29 września 2024 r.). Niedopełnienie tego warunku jest równoznaczne ze złamaniem regulaminu konkursu i skutkować będzie wykluczeniem z konkursu oraz odebraniem nagrody.

Organizator przewiduje nagrody specjalne. Szczegóły zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

5. Przesłuchania konkursowe

Przesłuchania półfinałowe odbędą się w czwartek 26 września 2024 r. oraz w piątek 27 września 2024 r. Występ finałowy, do którego jury zakwalifikuje do 6 muzyków wybranych po półfinałach, odbędą się w sobotę 28 września 2024 r.

Próba wszystkich uczestników odbędzie się w środę 25 września 2024 r.

Kolejność występów ustalona zostanie losowo i podana będzie do informacji przed rozpoczęciem półfinałów. Wszystkie przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności i transmitowane on-line.

6. Materiał nutowy

Materiał nutowy kandydatów zakwalifikowanych do przesłuchań w Konkursie powinien zostać przesłany najpóźniej do 1 lipca 2024 r. Nuty z podanymi tytułami i kompozytorami powinny zawierać sugestie wykonawcze oraz podstawowy zapis nutowy (melodia i zarys harmoniczny). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wykreśleniem kandydata z konkursu. Do materiału nutowego powinny być załączone MP3 danych utworów.

7. Zobowiązania Organizatora

Organizator zapewnia salę koncertową z nagłośnieniem, oświetleniem oraz obsługą techniczną.

Organizator zapewnia sekcję rytmiczną w składzie: fortepian, kontrabas, perkusja, z którą zakwalifikowani do konkursu kandydaci będą mogli przeprowadzić próbę przed przesłuchaniami półfinałowymi oraz finałowymi. Wszyscy uczestnicy konkursu występować będą z tą samą sekcją rytmiczną.

Organizator zapewnia zakwaterowanie w Krakowie. Pozostałe koszty takie podróż, czy ubezpieczenie zdrowotne uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za konsekwencje wynikające z braku ubezpieczenia zdrowotnego.

8. Transmisje i nagrania

Uczestnik zakwalifikowany do konkursu wyraża zgodę i uprawnia Organizatora Konkursu do korzystania z artystycznego wykonania utworów wykonanych przez Uczestnika podczas prób, przesłuchań i koncertu galowego w zakresie rejestracji i transmisji przesłuchań on-line, streamingu audio-video w czasie rzeczywistym, rejestracji i odtworzenia, a także produkcji materiałów reklamowych, archiwizacji całości przesłuchań i koncertu galowego audio/video, płyty CD z wybranymi utworami.

9. Wizerunek

1. Uczestnik zakwalifikowany do konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego nazwiska i pozostałych nadesłanych danych w związku z promocją listy Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie w tym m.in. w mediach, na stronie internetowej Konkursu oraz na profilach społecznościowych Organizatora.

2. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykorzystania jego wizerunku utrwalonego wszystkimi technikami zdjęciowymi, rejestracji audio/video i transmisji live oraz streamingu (audio – video, muzyka i wywiady) wydarzeń związanych z Konkursem w Internecie, telewizji oraz w radio oraz rozpowszechnienia jego wizerunku dla potrzeb reklamy i promocji Konkursu, w tym do wykorzystania jego wizerunku na okładkach płyt, folderów, w notkach prasowych, prezentacjach multimedialnych, na stronach internetowych lub w innych środkach komunikacji elektronicznej.

3. Powyższe upoważnienie obejmuje prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania go innymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami, a także do obróbki cyfrowej wizerunku. Powyższa zgoda jest nieodpłatna, a także nieograniczona czasowo ani terytorialnie.

10. Ochrona danych osobowych

Organizator konkursu informuje, że:

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej umowie jest Fundacja im. Zbigniewa Seiferta z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 13/21. NIP 1132799963.

Dane osobowe zawarte w niniejszej umowie przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji konkursu.

Aplikujący do konkursu mają prawo żądać od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w przesłaniu zgłoszenia do konkursu.

11. Postanowienia końcowe

Przed rozpoczęciem Konkursu, wszyscy kandydaci zostaną związani umową z Organizatorem.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku zakwalifikowania się zbyt małej liczby uczestników.

Decyzje podjęte przez Jury w czasie wszystkich etapów Konkursu będą ostateczne i niepodlegające odwołaniu.

Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora VI Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta.

© Fundacja im. Zbigniewa Seiferta, 2024